Lyashenko V.I. Статьи

Cand. Sci. (Eng.), Senior Research Assistant, vilyashenko2017@gmail.com GP «UkrNIPII promtekhnologii», Zheltuye Vody, Ukraine