Khomenko O.E. Статьи

Dr. Sci. (Eng.), Prof. National Technical University «Dneprovskaya Politekhnika», Dnepr, Ukraine