Esipov Yu.V. Статьи

Dr. Sci. (Eng.), Prof. FGBOU VO «Donskoy gosudarstvennyy tekhnicheskiy universitet», Rostov-on-Don, Russia