Diagnostics of the Degree and Velocity of Metal Damage of the Plated Vessels Working under Excessive Pressure, Operated in Hydrogen and Hydrosulphuric Environments


V.M. Goritskiy, Dr. Sci. (Eng.), Head of the Department, oem@stako.ru G.R. Shneyderov, Cand. Sci. (Eng.), Head of Laboratory ZAO TSNIIPSK named after Melnikov, Moscow, Russia P.R. Nechiporenko, Head of Laboratory OOO INTERYUNIS, Moscow, Russia O.V. Gorchakov, Development Deputy Director AO VNIKTIneftekhimoborudovaniye, Volgograd, Russia

References:

1. Goritskiy V.M. Diagnostika metallov (Metal Diagnostics). Moscow: Metallurgizdat, 2004. 273 p.
2. Nelson G.G. Okhrupchivanie konstruktsionnykh staley i splavov (Embrittlement of Structural Steels and Alloys). Moscow: Metallurgiya, 1988. 552 p.
3. Glikman E.E., Bruver R.E., Krasnov A.A., Trubin S.V. Mechanism of «spontaneous» origination of microcracks on the borders of grains and embrittlement of solid Fe-P solutions. Physics of metals and metal science. 1980. Iss. 50. № 4. pp. 861–871.
4. RD 03-421—01. Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu diagnostirovaniya tekhnicheskogo sostoyaniya i opredeleniyu ostatochnogo sroka sluzhby sosudov i apparatov (RD 03-421—01. Methodical guidelines on carrying out diagnostics of technical condition and identification of the residual service life of vessels and equipment). Available at: http://docs.cntd.ru/document/1200030798 (accessed: January 15, 2017).
5. RD 03-410—01. Instruktsiya po provedeniyu kompleksnogo tekhnicheskogo osvidetelstvovaniya izotermicheskikh rezervuarov szhizhennykh gazov (RD 03-410—01. Instruction for carrying out the comprehensive technical examination of the liquefied gases isothermal tanks). Available at: http://docs.cntd.ru/document/1200026047 (accessed: January 17, 2017).
6. Raschety i ispytaniya na prochnost v mashinostroenii. Metody issledovaniya izlomov metallov (Calculations and strength tests in mechanical engineering. Research methods of metal fractures). Moscow: VNIINmash, 1979. 51 p.
7. MR 5—81. Raschety na prochnost v mashinostroenii. Fraktograficheskiy metod opredeleniya kriticheskoy temperatury khrupkosti metallicheskikh materialov (MR 5—81. Strength calculations in mechanical engineering. Fractographic method of identification of critical temperature of metal materials embrittlement). Moscow: VNIINmash, 1981. 23 p.
8. Archakov Yu.I. Vodorodnaya korroziya stali (Hydrogen Corrosion of Steel). Moscow: Metallurgiya, 1985. 192 p.

DOI: 10.24000/0409-2961-2017-9-58-64
Year: 2017
Issue num: September
Keywords : vessel working under excessive pressure electronic fractography hydrogen embrittlement structure hardness
Authors: